АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be

АБВДЕFГHЈКLМNППРСТVВ

А

 • Ангелман синдром
 • Малформација на Арнолд-Киари
 • Нарушување на спектарот на аутизам

Б

 • Деформација на грбот
 • Барт синдром
 • Синдром на невус на базалните клетки
 • Свиткан ‘рбет
 • Дефицит на биотинидаза
 • Вродени дефекти
 • Траума при раѓање
 • Борјесон-Форсман-Леман синдром
 • Роден предвреме
 • Оштетување на мозокот
 • Повреда на мозокот
 • Проблеми со дишењето

В

 • Синдром на карпалетунел
 • Церебрална хеморагија
 • Церебрална парализа
 • Бебе со церебрална парализа
 • Дете со церебрална парализа
 • Вроден хипотироидизам
 • Вродена физичка аномалија
 • Вродени синдроми
 • Синдром на Корнелија де Ланге
 • Краниосиностоза
 • Заоблен ‘рбет

Д

 • Денди-Вокер синдром
 • Одложен развој
 • Задоцнување во развојот
 • Нарушувања во развојот
 • Диплегија
 • Даунов синдром
 • Duchenne синдром/ Duchenne мускулна дистрофија

Е

 • Елерс-Данлосов синдром
 • Епилепсија

Ф

 • Дефицит на фини моторни вештини
 • Функционални ограничувања

Г

 • Генетски заболувања
 • Глобално одложување
 • Горамова болест
 • Бруто моторен развој дефицит

Г

 • Генетски заболувања
 • Глобално одложување
 • Горамова болест
 • Бруто моторен развој дефицит

Х

 • Хемиплегија
 • Хидроцефалија
 • Хипотонија

Ј

 • Јакобсен синдром

К

 • Синдром на бакнеж

Л

 • Ли синдром
 • Ленокс-Гастов синдром
 • Леш-Нихан синдром
 • Лизозомална болест
 • Болест на лизозомално складирање

М

 • Марфановиот синдром
 • Микроцефалија
 • Моторни (функционални) нарушувања
 • Нарушувања на движењето
 • Мускулни грчеви

Н

 • Нунан синдром

П

 • Синдром на Палистер Килијан Мозаик
 • Парализа парализа
 • Лошо држење поради структурална, мускулна слабост и/или малформации на деформитети
 • Прадер-Вили синдром
 • Премии
 • Предвремено породување
 • Синдром на протеус

П

 • Квадриплегија

Р

 • Ретки генетски болести
 • Респираторни проблеми
 • Рет синдром

С

 • Сколиоза
 • Српеста анемија
 • Спастичност
 • Нарушувања на говорот
 • Спинална мускулна атрофија
 • Деформација на ‘рбетот
 • Мозочен удар
 • Синдроми

Т

 • Тетра пареза
 • Тетраплегичен
 • Трауматска повреда на мозокот
 • Трисомија 21

В

 • Западен синдром
 • Лице со столче на тркала