a
ABR is een unieke therapie die de kracht, structuur en functie van het lichaam opbouwt.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.com

Andere berichten

Privacybeleid

Home  /  Privacybeleid

Laatste versie: 11 augustus 2020

 

ABR Belgium hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze ouders en hun kinderen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABR Belgium houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving (ook gekend als GDPR, General Data Protection Regulation).

In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan. Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

 

 1. WAT ZIJN PERSOONGEGEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

 

 1. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

ABR Belgium is, volgens de AVG, de verwerkingsverantwoordelijke (Data Controller) van de betrokken persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt.

Al de medewerkers van ABR Belgium zullen instaan voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en zijn dus data-verwerker (Data Processor).

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

ABR Belgium

Zomerstraat 32, 3500 Hasselt

BE 0502 387 942

TEL: +32 (11) 87 45 47

MAIL: privacy@abrtherapy.com

 

 1. HOE WILLEN WIJ OMGAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS?

ABR Belgium zal steeds respectvol, open en eerlijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Zo zullen wij onderstaande stelregels steeds respecteren:

 • U correct informeren wat wij met uw gegevens doen
 • Enkel de gegevens vragen die nodig zijn voor een goede werking binnen ABR
 • Het correct en juist verwerken van de persoonsgegevens
 • De gegevens enkel en zo lang bijhouden als nodig is
 • De gegevens veilig bewaren, afgeschermd van onbevoegden en dit door steeds al onze systemen te updaten en te beveiligen d.m.v. toegangsrechten, netwerkbeveiliging, back ups, etc.
 • De gegevens zullen enkel toegankelijk zijn en verwerkt worden door de medewerkers van ABR Belgium, die deze gegevens nodig hebben voor een goede uitoefening van hun functie
 • Indien wij foto’s of andere persoonsgegevens willen delen via onze sociale media of website, zal hier altijd toestemming voor gevraagd worden

 

 1. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door ABR Belgium verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan het aanbod van ABR Belgium
 • Om transparant te kunnen rapporteren over het verloop van het door u gekozen traject bij ABR Belgium
 • Het versturen van informatie en uitnodigingen betreffende de werking van ABR Belgium (gewettigd belang)

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 

 • Vanuit de website:

Indien u enkel de website bezoekt zullen er geen persoonsgegevens maar wel cookies bijgehouden worden. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden maar geven ons enkel zicht op hoe vaak een persoon onze website bezoekt. Belangrijk om te weten is dat u zelf de cookies kan beheren via de instellingen van uw webbrowser.

Indien u ons contactformulier invult, zullen de gevraagde gegevens (naam ouders, naam en leeftijd kind, land, telefoonnummer en e-mail adres) doorgestuurd worden naar info@abrtherapy.com. Wij verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten en ook deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 • Vanuit uw deelname aan het ABR-traject:

Als u ingeschreven bent voor het ABR-traject worden de volgende persoonsgegevens bijgehouden:  naam ouders, naam kind, geboortedatum kind, adres, e-mailadres ouders, telefoonnummer ouders, medische gegevens die u zelf met ons wenst te delen en andere bijkomende informatie die u zelf met ons wenst te delen. Al deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden maar enkel ten behoeve van een goede uitoefening van het ABR-traject.

Binnen het ABR-traject wordt er jaarlijks een vooruitgangsrapport opgesteld, hiervoor zullen foto’s getrokken worden met de toestemming van de ouder/voogd van een minderjarig kind of van de meerderjarige betrokkene zelf. Deze foto’s zullen enkel gebruikt worden voor het opmaken van het vooruitgangsrapport. Enkel de medewerkers die bevoegd zijn voor het maken van het rapport zullen deze foto’s kunnen bekijken en verwerken. Bovendien zijn deze vooruitgangsrapporten enkel bestemd voor de ouders/voogd en hun kind of voor de meerderjarige betrokkene zelf.

Tijdens de trainingsmomenten zullen ook foto’s getrokken worden. Deze foto’s hebben als enig doel om de aangeleerde technieken te kunnen illustreren. Enkel de trainers zullen deze foto’s kunnen bekijken en verwerken. Bovendien zijn deze illustrerende foto’s enkel bestemd voor de ouders/voogd en hun kind of voor de meerderjarige betrokkene zelf.

Foto’s kunnen gedeeld worden op sociale media (Facebook en/of Instagram), op de website (www.abrtherapy.com), of in geschreven publicaties, maar enkel op voorwaarde dat de ouders/voogd of meerderjarige hier toestemming voor heeft gegeven.

 

 1. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en volgens de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijn.

De gedeelde persoonsgegevens zullen bewaard blijven gedurende uw ABR-traject, en dit om een goede uitvoering van dit traject te kunnen waarborgen, met de bijhorende opvolging en rapportage. Facturatiegegevens dienen 7 jaar te worden bewaard, dit is de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijn. Indien het ABR-traject eindigt zullen persoonsgegevens 10 jaar bewaard blijven op ons intern netwerk en dit om een eventuele heropstart van het ABR-traject te vergemakkelijken. Indien u deze persoonsgegevens wenst te wissen, gelieve contact met ons op te nemen (privacy@abrtherapy.com)

Reeds gedeelde foto’s op sociale media en op de website zullen niet automatisch verwijderd worden na het beëindigen van uw ABR-traject. Indien u deze foto’s wenst te wissen, gelieve dan contact met ons op te nemen (privacy@abrtherapy.com).

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u volgende rechten:

 1. Recht van inzage van uw persoonsgegevens
 2. Recht op verbetering van uw persoonsgegevens
 3. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
 5. Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

Indien u graag wil weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren en hoe wij deze verwerken, of indien u graag uw persoonsgegevens wil verbeteren of wissen, gelieve dan contact op te nemen via onderstaande contactgegevens en wij beantwoorden uw vraag binnen de 30 dagen. Hierbij zullen wij steeds rekening houden met de privacy rechten van alle betrokken partijen.

 

 1. EEN VRAAG?

Wilt u beroep doen op bovenstaande rechten of u heeft een andere vraag betreffende uw persoonsgegevens gelieve dan contact met ons op te nemen.

Dit kan:

ABR Belgium

Zomerstraat 32

3500 Hasselt